MORENO MS LADY GORDA 190/1

2019 MIAMI INTERNATIONAL OPEN SHOW (MIAMI, FLORIDA) / RESERVE SENIOR CHAMPION GRAY FEMALE